För våra barn

Vi vill få barnen nyfikna på hela världen genom att lägga grunden för ett livslångt lärande. Vår verksamhet främjar ständigt barnets glädje, nyfikenhet och lust att lära. Att se och bekräfta varje individ, att utgå ifrån att varje barn och vuxen gör så gott de kan utifrån sina förutsättningar, tillhör våra grundläggande värderingar.

Här arbetar engagerade pedagoger som hjälper ditt barn att upptäcka såväl sina egna förmågor som världen runt omkring. Vi ger varje barn stimulans och möjlighet till lek och lärande. På Kunskapsförskolan vill vi ge alla barn så bra förutsättningar som möjligt att utvecklas genom att erbjuda en trygg och trivsam miljö där varje individ blir sedd och lärandet styrs av lust, nyfikenhet och glädje. Kunskapsförskolan lägger stor vikt  närvarande pedagoger så att våra barn känner ”Jag kan och jag vågar”. Specialpedagogisk kompetens finns på plats för tidiga upptäckter som säkrar likvärdigheten och tillgängligheten i förskolemiljön. 

Vår inne och utemiljö

Vi lägger stor vikt vid vår pedagogiska miljö, såväl inne som ute. Miljön ska locka till lek och utforskande och ge barnen utlopp för sin kreativitet och fantasi. Vi har bara nybyggda moderna lokaler och invändigt finns bullerdämpande golv och tak. Utemiljön kommer att vara uppdelad i olika rum för lek och lärande. Gården ger möjligheter till att täcka in olika delar i läroplanen, t.ex. naturvetenskap, vattenexperiment, rörelse, skapande samt rekvisit för olika lekar. Barnen kan även få en sinnlig upplevelse av naturen i de rika omgivningarna av skog och äng. Ett återkommande projekt är plantering och odling av olika slag, både bland äldre och yngre barn.

Barn och vårdnadshavares inflytande 

 

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnens ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. (Lpf 18). Vi bjuder in vårdnadshavare till samverkan och det dagliga mötet berikar och utvecklar verksamheten. Hos oss finns olika mötesplatser för dialog som; förskoleråd, utvecklingssamtal, förskolans app och föräldramöten.

 

Sammanfattning:

- Barnens bästa ska alltid komma i främsta ledet

- Varje barn har rätt att uttrycka sin mening genom barnsamtal och gemensam reflektion

- Endast i snitt 12 barn per avdelning

- Alltid egen kock som gör nyttiga luncher och mellanmål där vegetarisk alternativ finns varje dag

- Specialpedagogisk kompetens som möjliggör tidiga upptäckter och säkrar likvärdigheten

- Delägarskap av förskolechef samt förmånliga ferieavtal med förskollärarna säkrar låg personalomsättning och kontinuerlighet bland personalen

- Fond att ansöka bidrag till vinterkläder eller annan utrustning