För våra föräldrar

Kunskapsförskolan startades för att kunna ge trygghet, till barn och föräldrar men även för personalen. Hos oss är även förskolecheferna delägare i sina förskolor för att skapa bättre trivsel bland barn, föräldrar och personal. Vi ger särskilt förmånligt ferieavtal till våra förskollärare för att förhindra hög personalomsättning. Vi har specialpedagogisk kompetens som möjliggör tidiga upptäckter och säkrar likvärdighet i förskolemiljön.

Hos oss är barnen i små grupper om snitt 12 barn per avdelning. Det ger en lugnare och tystare miljö med färre barn och vuxna att knyta an till. 

På Kunskapsförskolan har vi en vision att vår miljö ska passa alla barn oavsett behov. Vi har också tillgång till specialpedagogisk kompetens. Vi har även en fond för att hjälpa familjer med ansträngd ekonomi där vi avsätter pengar för köp av vinterkläder eller annan utrustning.

Öppenheten mellan föräldrar och personal ger verksamheten nya idéer och infallsvinklar. Vi samverkar med er vårdnadshavare på olika sätt, i olika mötesformer som familjemiddagar, traditionsenliga fester, utställningar, föreläsningar, föräldrafika med mera. Ni kan även köpa lunch och middagslådor från vår kock till självkostnadspris för att underlätta er vardag.

Kunskapsförskolans vision är att skapa utbildade, trygga och hälsosamma barn. Våra mål för barnen som lämnar oss är;

- Omsorgen har gett gott självförtroende

- Språkundervisningen har lagt grunden till god kommunikation och ett socialt fungerande språk

- Matematikundervisningen har skapat grundläggande matematiska kunskaper och en matematisk självkänsla hos barnen

- Undervisning i hälsa och utevistelse har gett grunden för ett hälsosamt liv

- Att barnen har utvecklat tilltro till sin egen förmåga och varit delaktiga och utövat inflytande över utbildningen (Lpfö18)